e-politics.cz

Elektronické volby v Estonsku

http://estonia.usembassy.gov/e-voting320.jpgJako moderní způsob hlasování můžeme v historickém kontextu označit tajné volby prostřednictvím předtištěného volebního lístku [1]. Z dnešního hlediska je tento způsob označen spíše jako tradiční. K moderním způsobům hlasování dále patří mechanický sčítací stroj, děrný štítek, optické snímání hlasů a elektronické hlasování ve volebních místnostech. K alternativním způsobům hlasování patří korespondenční hlasování, internetové hlasování (Poll-site Internet Voting, Kiosk Voting, Remote Internet Voting), hlasování SMS zprávami a hlasování pomocí digitální televize. Výhodou alternativních způsobů je jednak jednoduchost a pohodlnost hlasovacího procesu, což může logicky vést ke zvýšení volební účasti a dále v objektivně rychlejším zpracování odevzdaných hlasů s menším počtem chyb [2]. Projekty elektronických voleb vznikly v sedmi státech Evropské unie (v Estonsku, Finsku, Francii, Irsku, Nizozemí, Skotsku a SRN), úspěšné však byly zatím pouze v Estonsku.

Korespondenční hlasování

Korespondenční hlasování je nejrozšířenější alternativní metoda hlasování [3]. Obecný princip spočívá v distribuci a odevzdávání hlasů prostřednictvím pošty. Existují dva druhy korespondenčního hlasování – na žádost voliče a všeobecná korespondenční volba (All-postal Voting). Pro dodržení tajnosti všeobecné korespondenční volby se používá systém tří obálek. Do první obálky občan umístí vybranou kandidátní listinu a spolu s podepsaným čestným prohlášením vsune tuto obálku do obálky druhé, která je označena jménem a adresou. Druhou obálku pak vloží do třetí obálky, která je označena adresou příslušného orgánu, datem konání voleb, druhem voleb a číslem hlasovacího okrsku. Na obdobném – elektronicky šifrovaném – principu fungují volby přes internet v Estonské republice.

e-volby v E-stonsku

Estonsko, nejmenší pobaltská země, má zakotveno od roku 2000 právo každého občana na přístupu k internetu [4]. Od roku 1997 začalo budovat elektronickou síť a podle statistik Eurostatu mělo v roce 2012 74 % domácností zajištěn přístup k internetu [5] a 73 % jednotlivců pravidelně používalo internet (2011) [6]. V porovnání v České republice mělo v roce 2012 přístup k internetu zajištěno 63 % domácností [7] a 63 % jednotlivců pravidelně používalo internet [8]. Z těchto hledisek není překvapením, že Estonsko zorganizovalo jako první stát na světě celostátní parlamentní volby přes internet [9].

První možnost elektronicky rozhodovat dostali obyvatelé Tallinnu v referendu o umístění památníku na začátku roku 2005. Za první elektronické volby jsou označeny komunální volby v říjnu 2005, do estonského parlamentu pak občané Estonska volili elektronicky poprvé v roce 2007. Elektronické volby však byly ve všech případech doplněny tradiční, neelektronickou metodou. Elektronické volby jsou upraveny v § 44 Riigikogu Election Act [10], kde je popsán postup hlasování s použitím čtečky a ID karty – estonské obdoby občanského průkazu obsahující dva digitální certifikáty (jeden pro elektronickou autentizaci voliče, druhý pro elektronický podpis) a mikročip s osobními údaji. Zákon dále stanoví, že občan volící elektronicky má možnost svojí volbu změnit. Toto opatření je zavedeno z důvodu eliminace kupování hlasů nebo dalších, svobodu volby omezujících faktorů. Zajištění tajnosti a bezpečnosti elektronických voleb je postaveno na obdobném principu, jako obálky u všeobecné korespondenční volby. Po vložení karty do čtečky (doma nebo na místě s veřejným přístupem k internetu) se skrz PIN kód otevře příslušná webová stránka. Po ověření identifikace se zobrazí elektronická kandidátní listina a občan provede svojí volbu. Hlas je elektronicky zašifrován v první obálce a spolu s elektronickým podpisem (ekvivalent čestného prohlášení) je zašifrován do obálky druhé. Jako poslední krok je potvrzení o zaznamenání hlasu.

Technické záležitosti elektronických voleb měla na starost estonská firma Cybernetica a všechny počítačové servery byly hlídány policií. Stabilita celého systému byla několikrát prověřena hackery [11].

Data v následujícím odstavci pocházejí z Vabariigi Valimiskomisjon, estonské obdoby ČSÚ [12]. Při historicky prvních e-volbách v Estonsku odevzdalo svůj hlas 502 404 voličů, což představuje volební účast 47,4 %. Platně elektronicky hlasovalo 9 287 voličů (1,9 %) a svou elektronickou volbu zrušilo [13] pouze 30 (0,3 %) voličů. V roce 2007 proběhly parlamentní volby, do kterých odevzdalo svůj hlas 555 463 voličů (volební účast 61,9 %), platně elektronicky hlasovalo 30 243 voličů, což představuje 5,5 %. Svojí e-volbu nahradilo za papírovou alternativu 32 (0,1 %) voličů. Následovaly volby do Evropského parlamentu v roce 2009, kterých se zúčastnilo celkem 399 181 voličů (43,9% volební účast [14]), 58 614 (14,7 %) odevzdalo svůj hlas skrz internet, 55 (0,09 %) e-voličů nahradilo svůj hlas tradiční papírovou volbou. V komunálních volbách v roce 2008 volilo 662 813 voličů (volební účast 60,6 %) a elektronickou formou odevzdalo svůj hlas 104 313 voličů, což představuje 15,8 %. Do parlamentních voleb v roce 2011 hlasovalo 580 264 voličů (volební účast dosáhla 63,5 % a svůj platný elektronický hlas odevzdalo rekordních 140 846, což představuje 24,3 % voličů.

Hodnocení e-voleb v Estonsku je prováděno částečně z hlediska demokratických cílů a zisků prostřednictvím 4I (Four Is) [15] – institucí, vlivu (influence), integrace a interakce. Instituce popisují, do jaké míry jsou elektronické volby integrovány do existujících politických institucí a jaký mají vliv na skutečné rozhodovací procesy. Z dostupných dat můžeme konstatovat, že zavedením elektronických voleb se zvýšila nejen volební účast ale i míra legitimita volených zástupců. Zároveň se elektronická participace s jednotlivými volbami v čase zvyšuje a u posledních voleb v roce 2011 dosáhla 24,3 %. Integrace zkoumá, zda je potenciál technologie použit optimálně napříč celým procesem. V estonském případě je integrace na velmi dobré úrovni, což dokazuje například fakt, že e-volby v Estonsku proběhly již pětkrát, stále pokračují a nenastal žádný vážný problém. Celý systém je důkladně zabezpečen – Estonci používají sobě známou technologii (ID karty fungují v Estonsku od ledna roku 2002 [16]) a stabilita systému byla testována i najatými hackery. Zároveň integraci elektronických voleb přispívá i fakt, že Estonsko má velmi pokročilou dostupnost veřejných služeb přes internet (založení firmy, kontrola státních výdajů, komentování předběžných legislativních návrhů, a další) a tyto služby nejsou obyvatelům Estonska cizí. Z těchto hledisek bylo zavedení elektronických voleb úspěšným krokem Estonské republiky.

Zdroje:

ANTTIROIKO, Ari-Veikko. Building Strong E-Democracy: The Role of Technology in Developing Democracy for the Information Age. Communications of the ACM: a monthly publication of the ACM Publications Office. New York: Association for Computing Machinery, 2003, roč. 46, č. 9, s. 121-128. ISSN 0001-0782.

LIJPHART, Arend. Comparative Politics and the Comparative Method. American political science review. Washington, D.C.: American political science association, 1971, roč. 65, č. 3 s. 682-693. ISSN 0003-0554.

RETEROVÁ, Sylvie. Alternativní způsoby hlasování: Od tradičních metod k on-line volbám. 2008. vyd. Olomouc: Periplum, 2008.

Další prameny:

Český statistický úřad: Obyvatelstvo. [online]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide

Český statistický úřad: Volby do Evropského parlamentu 2009. [online]. 7.9.2009. [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/4212-09

Eurostat: Statistic. [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Eurostat: Households with broadband access: Percentage of households with Internet access at home. [online]. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00089&tableSelection=1&plugin=0

Eurostat: Individuals regularly using the Internet by NUTS 2 regions. [online]. Dostupné z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_r_iuse_i&lang=en

Internet Voting: Statistics about Internet Voting in Estonia. [online].. Dostupné z: http://vvk.ee/voting-methods-in-estonia/engindex/statistics

List of countries by population. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population

Ministerstvo zahraničních věcí ČR: Estonsko. [online]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/estonsko/

RADA, Václav. Internet v praxi: Komunální volby v Estonsku, dočkáme se i u nás?. [online]. 2006. Dostupné z: http://www.internetprovsechny.cz/internet-v-praxi-komunalni-volby-v-estonsku-dockame-se-i-u-nas/

Riigikogu Election Act. In: 2006. Dostupné z: http://www.vvk.ee/public/dok/RKseadus_eng.pdf

Telecommunications Act. In: 2000. Dostupné z: http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X30063K6&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=Telecommunications+Act

Vabariigi Valimiskomisjon [online].Dostupné z: http://vvk.ee/


[1] RETEROVÁ, Sylvie. Alternativní způsoby hlasování: Od tradičních metod k on-line volbám. 2008. vyd. Olomouc: Periplum, 2008, s. 28.

[2] RETEROVÁ, c. d., s. 51.

[3] RETEROVÁ, c. d., s. 53.

[4]§ 5 odst. 2 č. 2 Estonsko. Telecommunications Act. In: 2000.

[5] Eurostat: Households with broadband access: Percentage of households with Internet access at home. [online].

[6] Eurostat: Individuals regularly using the Internet by NUTS 2 regions. [online].

[7] Households with broadband access: Percentage of households with Internet access at home. Eurostat [online]

[8] Eurostat: Individuals regularly using the Internet by NUTS 2 regions. [online].

[9] RETEROVÁ, c. d., s. 72

[10] Estonsko. Riigikogu Election   2006. Dostupné z: www.vvk.ee/public/dok/RKseadus_eng.pdf a ve znění pozdějších předpisů

[11] RETEROVÁ, c. d., s. 75

[12] Vabariigi Valimiskomisjon [online]. [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://vvk.ee/

[13] nahradilo tradiční neelektronickou formu

[14] Pro srovnání – v České republice byla volební účast 28,22 %. (Zdroj: ČSÚ)

[15] ANTTIROIKO, c. d., s. 125

[16] RADA, Václav. Internet v praxi: Komunální volby v Estonsku, dočkáme se i u nás?. [online]. 2006 Dostupné z: http://www.internetprovsechny.cz/internet-v-praxi-komunalni-volby-v-estonsku-dockame-se-i-u-nas/

Rubriky článku:

Mohlo by Vás zajímat

Největší volební podvod v dějinách
Sedmnáctý prezident Libérie Charles Dunbar Burgess King (na fotografii třetí zprava) je považován za největšího podvodníka v d...
Co je to e-democracy? (III.) Syntéza
Robert Dahl a podmínky demokracie Dahl svoji knihu psal na obranu demokracie (zejména jejího zastupitelského modelu) před její...
Faktor Zeman
Vyhrocená debata, rozdělený národ a nevyzpytatelný prezident – takový bude volební rok 2021. Jedna část společnosti se obývává...
Historické hlasovací techniky (1): sčítací stroj
Nový miniseriál se zaměří na technologie, které se v minulosti používaly k volbám. Někdy jde o opravdu o netradiční postupy, k...
Ženy, volby a misogyn Fiala
Je dobojováno. Předvolební programy zase nikoho nezajímají, poslanečtí nováčci se snaží zorientovat ve spleti malostranských p...
Odcházení vůdkyně
Tento měsíc skončí jedna epocha evropské politiky. Angela Merkel již nebude znovu kandidovat a chystá se do politického důchod...